authenticum

praktijk voor psychologische begeleiding en advies

Verschil tussen Therapie en Coaching

Psychotherapeutische behandeling heeft de intentie om een psychisch gezondheidsprobleem absoluut te herstellen of een relatieve verbetering van het probleem te bewerkstelligen. Authenticum biedt begeleiding bij milde varianten van psychopathologische stoornissen en varianten die meer psycho-sociaal van aard zijn. Afhankelijk van de diagnose wordt een therapievorm gekozen, of een combinatie van methodieken, die het beste aansluit bij uw klacht.

Coachen is het zowel individueel als collectief begeleiden van mensen, waardoor zij zichzelf, hun omgeving en de wereld waarin zij leven meer zelfreflectief en constructiever kunnen beleven en hanteren. Coaching heeft te maken met het onderzoeken en ontwikkelen van talenten, competenties, bevlogenheid en het spiegelen van gedrag, normen en waarden.
Het gaat erom mensen zo uit te dagen, te steunen en te stimuleren dat zij grotere prestaties gaan leveren en in staat worden gesteld uit zichzelf en hun omgeving het beste naar boven te halen.

Acceptance & Commitment Therapie

ACT is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie. In ACT wordt cliënten geleerd zich te richten op zaken die ze op directe wijze kunnen beïnvloeden, zoals hun eigen gedrag, in plaats van controle proberen te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. ACT gaat ervan uit dat veel lijden wordt veroorzaakt doordat mensen proberen er op een verkeerde manier vanaf te komen. Pogingen om innerlijke pijn op te lossen, kunnen het leed vergroten. ACT moedigt mensen aan vruchteloze oplossingen los te laten. Het accepteren van innerlijke pijn houdt niet in dat u passief en lamgeslagen de pijn ondergaat. In plaats daarvan beleeft u actief het negatieve gevoel. Het gevolg daarvan is dat de innerlijke pijn niet onnodig gaat overheersen. Dit element lijkt veel op mindfulness. Commitment verwijst naar betrokkenheid om te kiezen voor nieuwe doelen en waarden een andere kijk op het leven.

De behandeling vindt plaats aan de hand van 6 kernprocessen:

  • cognitieve defusie: het leren scheiden van cognities (kennis, ideeën of overtuigingen) en gedrag. Je kunt iets anders doen dan je gedachten je ingeven, wat je dus de keuzevrijheid geeft om het ‘advies’ dat je brein je geeft op te volgen, of niet.
  • mindfulness: de vaardigheid om oordeelsvrij in het hier-en-nu, je ervaringen te observeren en te ondergaan, zonder actie te ondernemen om ervaringen te vermijden, te controleren of vast te houden
  • acceptatie: leren te stoppen met vechten tegen onvermijdelijke zaken in het leven, waaronder ook menselijk leed
  • zelf-als-context: het jezelf leren zien in context (samenhang) met je omgeving; je problemen zijn niet wie je bent
  • verhelderen van waarden: bepalen wat echt waardevol is in het leven, zoals gezondheid, relaties, vriendschap, ontwikkeling, spiritualiteit, creativiteit enzovoorts
  • gecommitteerde actie de bereidheid om je gedrag stap voor stap te veranderen in de richting van de waarden waaraan je jezelf verbonden hebt

Cognitieve gedragstherapie

Wij werken voornamelijk met Rationele Emotieve Therapie (RET). Dit is een vorm van psychotherapie waarbij wordt uitgegaan van een sterk verband tussen gedachten en emoties en gedrag wat daar uit voort komt. De beredenering is: psychische klachten ontstaan niet door een gebeurtenis maar door de manier waarop men de gebeurtenis interpreteert. Een mens leeft op grond van zijn overtuigingen en is verantwoordelijk voor zijn eigen emoties en gedrag.

Door positieve gedachten effectueert men een positief gevoel en verandert gedrag. RET wordt gezien als een vorm van cognitieve therapie omdat het gericht is op het veranderen van het denken. De cliënt neemt echter een veel actievere rol aan in RET t.o.v. de basale cognitieve therapie, omdat zelfanalyse een belangrijke rol speelt binnen RET. 

Een cliënt wordt meer uitgedaagd en geconfronteerd. In tegenstelling tot de symptoom bestrijdende cognitieve therapie biedt de Rationele Emotieve Therapie meer gelegenheid tot een analyse van het verleden, waardoor problemen op een dieper niveau kunnen worden uitgewerkt, omdat de gedragscomponent wordt meegenomen in deze therapie. Eveneens worden er methodieken gebruikt uit het Neuro Linguïstisch Programmeren vanuit deze vorm worden onderdelen die kunnen leiden tot krachtige kerntransformatie.

creatieve therapie

Creatieve therapie is een effectieve therapie voor mensen die een slecht contact hebben met hun emoties en moeite hebben deze te benoemen. Het doel van creatieve therapie is het erkennen van problemen en het vervolgens in gang zetten van processen van acceptatie, verandering en persoonlijke ontwikkeling d.m.v. schilderen, tekenen en beeldend werk. Gevoelens worden tijdens creatieve therapie op non-verbale wijze geuit.

Een cliënt wordt meer uitgedaagd en geconfronteerd. In tegenstelling tot de symptoom bestrijdende cognitieve therapie biedt de Rationele Emotieve Therapie meer gelegenheid tot een analyse van het verleden, waardoor problemen op een dieper niveau kunnen worden uitgewerkt, omdat de gedragscomponent wordt meegenomen in deze therapie.

Eveneens worden er methodieken gebruikt uit het Neuro Linguïstisch Programmeren vanuit deze vorm worden onderdelen die kunnen leiden tot krachtige kerntransformatie.

Verder stimuleert het creatief bezig zijn de vatbaarheid voor nieuwe manieren van kijken naar problemen en oplossingen. Artistiek talent is voor creatieve therapie niet nodig. Het artistieke resultaat is bij creatieve therapie immers niet het doel, maar een middel tot ontwikkeling en genezing.

 

emdr

EMDR is een van de meest effectieve therapievormen om PTSS symptomen (posttraumatische stressstoornis) te verminderen. EMDR Therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en val onde de integratieve behandelmethoden binnen de psychologie.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR therapie is een behandelvorm waarbij u de herinnering aan een trauma vertelt en tegelijkertijd door uw therapeut wordt afgeleid met afleidende stimulansen. Dit zijn meestal handbewegingen, maar kunnen ook geluiden zijn, die links en rechts worden aangeboden.

Na elke set wordt er even rust genomen. De therapeut zal vragen wat er in uw gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er iets in uw gevoelens. U wordt na elke set oogbewegingen gevraagd zich te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna de behandeling herhaald wordt. 

EMDR wordt met name ingezet bij de behandeling van PTSS en andere trauma-gerelateerde angststoornissen. De ervaringen met EMDR van de afgelopen jaren hebben laten zien dat deze behandelmethode bij meer psychische klachten een effectieve therapie kan zijn.

Uitgangspunt is dat de klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen zoals:

  • nare ervaringen op medisch gebied
  • werkgerelateerde gebeurtenissen
  • beschamende, pest- of verlieservaringen
  • stimuleren van het verwerkingsmechanisme

Door middel van EMDR wordt het natuurlijk verwerkingsmechanisme gestimuleerd met als gevolg dat de nare herinnering haar emotionele lading verliest en de gebeurtenis meer een plek krijgt.

hypnotherapie

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie waarbij gebruik wordt gemaakt van trance in combinatie met andere technieken imaginatie, nlp en andere vormen van suggestie. De hypnotische trance kan omschreven worden als een toestand van alerte rust. Gedachten, gevoelens en beelden uit het dagelijkse leven zijn wat meer naar de achtergrond geschoven, waardoor iemand zich meer kan richten op innerlijke processen.
De cliënt slaapt niet en heeft het zelfbewustzijn niet verloren.
Op elk moment zou hij de trance zelf kunnen onderbreken. Hypnose = trance + suggestie. De trance wordt benut om doelen te bereiken en een verbetering van de klachten tot stand te brengen. In een ontspannen bewustzijn, trance, zijn mensen bevattelijker voor suggestie.

In de hypnotherapie betekent suggestie; een handreiking of voorstel tot het ervaren van een wenselijke verandering in de beleving of gedrag van de cliënt. Als de cliënt op deze uitnodiging tot ervaren ingaat en een verandering ervaart is dit laatste een feit. De gedachte achter hypnotherapie is dat de patiënt onder hypnose gemakkelijker contact kan maken met het onderbewustzijn dan in het dagelijks leven mogelijk is omdat het rationele bewustzijn dat belemmert. Binnen hypnotherapie wordt veel belang gehecht aan onbewuste processen. Er wordt gewerkt met innerlijke beelden, metaforen, fantasie en visualisaties en er wordt veel waarde gehecht aan de lichamelijke ervaringen en sensaties tijdens een sessie. Eigen kwaliteiten en positieve ervaringen worden gebruikt als hulpbronnen en ingezet in de therapie.

 

mindfulness

De kern van Mindfulness is dat we ons laten meeslepen door gedachten en gevoelens die te maken hebben met het verleden, de toekomst of wat er in het heden anders zou moeten zijn. Daardoor verliezen we de aandacht voor het huidige moment, het nu. We beleven het leven veel intenser. We zijn ons bewust van het ‘ware leven’ en beseffen dat we niet vanzelfsprekend hoeven mee te gaan in de oneindige dramatiek van onze problemen.

Aandachtgericht bewustzijn, tegenwoordigheid van geest, is een levensvisie en een meditatietechniek, die je leert bewuster en met aandacht te leven. Het is een integratie van westerse psychologische kennis en boeddhistische principes. Het is een systematische methode om te leren omgaan met stress, piekergedachten, pijn, depressie enz. Mindfulness wordt vanwege de praktische mogelijkheden medisch erkend en toegepast. Authenticum combineert Mindfulness met ademtherapie.

Mindfulness is van oorsprong een oosterse meditatietechniek. Ze werd aangepast en in het Westen geïntroduceerd door Jon Kabat-Zinn. Kabat-Zinn deze was hoogleraar aan het gezondheidscentrum van de Universiteit van Worcester, Massachusetts Amerika. Hij richtte in de jaren 70 de Stress Reduction Clinic op en ontwikkelde een unieke techniek om stress en stressgerelateerde aandoeningen te behandelen. Kabat-Zinn noemde zijn behandelingsprogramma Mindfulness Bases Stress Reduction.

Onderzoek heeft uitgewezen dat zowel psychische als fysieke klachten significant afnamen door Mindfulness training. Daarnaast bleken cliënten een beter zelfbeeld te ontwikkelen en positiever te worden.

In een training van 8 weken leert u constructiever omgaan met uw levensproblematiek en leert u vaardigheden aan waarmee u stress en onmacht leert verminderen.

psychosynthese

Psychosynthese is een vorm van individuele psychotherapie met als voornaamste doel het bereiken van een hoger niveau van zelfbewustzijn. Dit bewustwordingsproces kan bijdragen aan de genezing van psychische klachten. Onder andere door middel van het vergroten van de zelfkennis leert de cliënt tijdens psychosynthese meer in harmonie te raken met zichzelf en de omgeving. Daarbij tracht psychosynthese ervoor zorg te dragen dat de cliënt meer innerlijke vrede ervaart. In psychosynthese helpt de psychotherapeut de cliënt om onbewuste gebieden van zichzelf te onderzoeken, teneinde het zelfbeeld te vergroten. Dit heeft een dieper niveau van zelfervaring tot gevolg. Psychosynthese gaat in op de persoonlijke onbewuste motieven van de cliënt, maar ook op de onbewuste invloeden die de omgeving op het leven van de cliënt hebben. Zo wordt er stilgestaan bij de cultuur en de sociale omgeving van de cliënt. Daarnaast gaat men in op existentialistische kwesties, waarbij de therapeut en cliënt samen onder andere reflecteren op de zin van het bestaan.

Het doel van psychosynthese is hierbij om de cliënt zichzelf te laten ervaren als deel van een groter geheel in de evolutie en de natuur, waarbij men zich verbonden voelt met het heden, het verleden en de toekomst. Zingeving speelt hierbij wederom een belangrijke rol. Wegens dit zoeken naar betekenis dit het persoonlijke overstijgt, wordt psychosynthese ook wel transpersoonlijke psychologie genoemd.

Psychosynthese beoogt het effect van de samenvoeging, oftewel synthese, van alle niveaus van zelfbewustzijn. Volgens de theorie van psychosynthese ontstaat er vanuit deze toestand persoonlijke vrijheid. Daarmee probeert psychosynthese de cliënt te helpen in de zoektocht naar de kern van de persoonlijkheid, het ‘essentiële zelf’.

Behalve als psychotherapie wordt psychosynthese ook in het bedrijfsleven, het onderwijs en in de gezondheidszorg ingezet om mensen te helpen contact te maken met het onbewuste om zo zichzelf en hun levensrichting beter te leren kennen.

schematherapie

Schematherapie, zou je ook kunnen omschrijven als valkuilentherapie. Door middel van een uitgebreide test wordt er een inventarisatie gemaakt van belastende belemmerde overtuigingen/valkuilen eveneens schema’s genoemd. Schematherapie gaat er van uit dat de manier waarop iemand informatie verwerkt een rol speelt in het ontstaan en het voortduren van hardnekkige problemen en overmatig emotioneel reageren. Een schema ontstaat in de kindertijd als er te weinig tegemoet wordt gekomen aan bepaalde basisbehoeftes. Onvervulde basis behoeftes creëren disfunctionele schema’s. Schema’s zijn dus belemmerende emotionele en cognitieve patronen die in de volwassenheid worden geactiveerd door gebeurtenissen die als hetzelfde ervaren worden als de traumatische ervaringen uit het verleden.

Op een schema reageert men door overcompensatie, vermijding, of overgave, waardoor een schema dus een gezond en adequaat gedrag en emotioneel reageren in de weg staat. Cliënten kunnen hevig lijden onder een disfunctioneel schema en hoewel men lijdt onder het schema, voelt het prettig en vertrouwd. Het probleem is dat mensen zich aangetrokken voelen tot gebeurtenissen en mensen die hun schema’s activeren. Schema’s zijn hardnekkig en het kost tijd en volharding om een schema te normaliseren. De levenskwaliteit neemt echter enorm toe als een schema doorleefd is.

Stressmagement & Hartcoherentie

Hartcoherentie is een uniek stressreductieprogramma dat bij toepassing leidt tot hogere prestaties, betere gezondheid, stresshantering en een toegenomen gevoel van welbevinden. Het programma is bestemd voor zowel individuen als voor organisaties.

Uniek is de solide wetenschappelijke basis; gedurende circa 15 jaar is de methode en het effect wetenschappelijk onderzocht in uiteenlopende settings. De methode is ontwikkeld door het non-profit HeartMath Institute dat in 1991 is opgericht door Doc Childre in Californie, USA.

Het hart speelt een cruciale rol in ons functioneren, onze gezondheid en het gevoel van welbevinden. Ons hartritme varieert voortdurend, met andere woorden de tijdsintervallen tussen hartslagen wisselen constant. Dit noemen we Hart Ritme Variabiliteit (HRV) die ons belangrijke informatie geeft over de toestand van het lichaam. HRV is de tijdspanne tussen twee hartslagen.

Gemiddeld zijn er 60 hartslagen per minuut. Als in deze tijdsspanne de hartslag, hersengolven en ademhaling goed met elkaar resoneren, ontstaat er coherentie, communicatie van het brein, hart en zenuwstelsel. Analyse van de Hart Ritme Variabiliteit laat zien dat het hart gevoelig is voor emotionele veranderingen en de mate van samenhang in de HRV wordt Hartcoherentie genoemd. Hartcoherentie is een sterke indicator van emotioneel welzijn. Bij stress is het sympatisch zenuwstelsel actief en maakt het cortisol aan. Langdurige bloostelling aan cortisol is schadelijk voor de gezondheid. (vechten-vluchten) In een staat van coherentie neemt het parasympatisch zenuwstelsel het over en maakt DHEA aan (een hormoon dat ook bekend is als het gelukshormoon).

authenticum is aangesloten bij: